1. Do oddziału dla przewlekle chorych pacjent kierowany jest bezpośrednio przez lekarza z oddziału szpitalnego lub na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego.
  2. Sposób i tryb kierowania osób do zakładów opiekuńczo – leczniczych oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w zakładach:
    a) publicznych – określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166, poz. 1265) oraz Karta kwalifikacji pacjenta do udzielania świadczeń w ZOL.
    b) niepublicznych – decyzję o przyjęciu do zakładu podejmuje kierownik zakładu w porozumieniu z lekarzem zakładu w oparciu o dokumentację określoną w pkt 1).
  3. Do zakładu opiekuńczo – leczniczego o profilu ogólnym może zostać przyjęty pacjent, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, z rozpoznaniem choroby przewlekłej, który w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskał od 0 do 40 pkt.
    a) w przypadku skierowania chorego na pobyt czasowy do zakładu opiekuńczo – leczniczego, czas pobytu wynosi do 6 miesięcy.
    b) do zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego lub opiekuńczo – leczniczego o profilu ogólnym nie może być przyjęty pacjent w ostrej fazie choroby psychicznej, uzależniony oraz w schyłkowym okresie życia choroby nowotworowej. W przypadku chorych z rozpoznaną chorobą psychiczną niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę psychiatrę o braku przeciwwskazań do pobytu w zakładach o profilu ogólny.