Na terenie i wokół obiektów Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej “WIMED” Jolanta Wiśniewska ul. Dębowa 21 87-600 Lipno prowadzony jest monitoring wizyjny z zapisem obrazów.

W obiekcie Ośrodka Rehabilitacji im. Jana Pawła II, ul. Warszawska 2 87-630 Skępe prowadzony jest monitoring wizyjny z zapisem obrazów.

Zgodnie z artykułem 13 RODO informujemy:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “WIMED” Jolanta Wiśniewska ul. Dębowa 21, 87-600 Lipno.
  2. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie szpitala oraz w celu zapewnienia ochrony obiektu i mienia.
  3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO).
  4. Dane z monitoringu mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  5. Okres przechowywania danych przetwarzanych przy pomocy monitoringu wizyjnego wynosi 30 dni, a po jego upływie automatycznie jest usuwany z systemu. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w sprawie, termin przechowywania może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  6. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku naruszenia praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do Urządu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00; fax. 22 531 03 01.
  7. Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  8. Strefy funkcjonowania monitoringu wizyjnego są oznakowane tablicami informacyjnymi.