Świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej są realizowane w warunkach ambulatoryjnych, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego.

Do świadczeń rehabilitacji leczniczej wymagane  jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie obowiązuje do wszystkich zakresów rehabilitacji, w tym do lekarza rehabilitacji leczniczej, tj. do lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej).

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
W przypadku wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu, skierowanie na zabiegi wystawia, w ramach umowy z NFZ:

  • lekarz specjalista: rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i  traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
  • lekarz ze specjalizacją I stopnia: odpowiednio j.w.;
  • lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
    W przypadku dzieci – skierowania wystawiają odpowiednio lekarze specjaliści dziecięcy.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapii, także w warunkach domowych, należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty wystawienia, inaczej traci ono ważność. Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych; pacjent otrzymuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

Usprawnianie dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego do ukończenia 18. roku życia, w formie ambulatoryjnej (w gabinecie, zakładzie rehabilitacji/ fizjoterapii) może się odbywać na podstawie jednego w roku kalendarzowym skierowania z poradni specjalistycznej. Zlecony w skierowaniu cykl terapeutyczny nie może przekroczyć 120 dni zabiegowych i 5 zabiegów dziennie.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Trwa do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ. Rehabilitacja przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego do 7 roku życia oraz od 8-18 r.ż, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dotyczących upośledzonych w stopniu głębokim) – do ukończenia 25. roku życia.
Skierowanie wystawia:

  • lekarz z oddziału lub poradni: neonatologii, rehabilitacji, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, reumatologii, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej
  • lekarz POZ