Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WIMED w Lipnie z siedzibą w Lipnie informuję, że  na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.402.2019 (projekt nr RPKP.09.03.01-04-0004/19) realizuje projekt  pt. „Centrum Koordynacji Opieki Medycznej na obszarze subregionu włocławskiego”. Projekt jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu utworzone zostały Dzienny Dom Opieki Medycznej Skępe oraz Dzienny Dom Opieki Medycznej Lipno. Wsparcie w ramach 2 DDOM (15 miejsc na DDOM, łącznie 30 miejsc) skierowane jest do:

  • 120 osób niesamodzielnych (72K, 48M), w szczególności os. pow. 65 r.ż. (min. 50% os. objętych wsparciem),
  • pacjentów bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej,
  • pacjentów, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego,
  • pacjentów, którzy w ocenie skali poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.

Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie,  z dniem 31.01.2022 r. zakończyła się  możliwość  pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej zlokalizowanym w Skępem, finansowana ze środków projektu. W dalszym ciągu funkcjonuje Dzienny Dom Opieki Medycznej w Lipnie, w którym możliwość finansowania pobytu ze środków projektu, upłynie z dniem 31.03.2022 r.

Pomimo upływu okresu finansowania ze środków projektu pobytu w DDOM Skępe, mamy zamiar,  w ramach okresu trwałości projektu, kontynuować przyjęcia podopiecznych oraz wyrażamy gotowość do wykonania usług w DDOM (przy założeniu zebrania odpowiedniej ilości chętnych).

Jednocześnie deklarujemy, że będziemy podejmować wszelkie możliwe działania, celem zapewnienia finansowania funkcjonowania DDOMów ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia lub innych środków publicznych. Jednak, na obecną chwilę nie ma możliwości podpisania umowy z NFZ na finansowanie usług DDOM Skępe, jak również nie ma możliwości pozyskania na ten cel środków z żadnego innego publicznego źródła – w związku z czym, dla osób chętnych do skorzystania ze wsparcia  od dnia 01.02.2022 r. świadczone będą odpłatnie.

Według danych projektowych średniomiesięczny koszt utrzymania DDOM Skępe (świadczenia pełnego zakresu usług wynikającego ze standardu DDOM określonego przez Ministerstwo Zdrowia) to kwota ok 54 tysiące miesięcznie, jednocześnie w DDOM Skępe funkcjonuje 15 miejsc opieki, w związku z czym, przy założeniu pełnego obłożenia miesięczny koszt pobytu 1 podopiecznego wynosi ok. 3 600 zł. Mniejsza liczba chętnych będzie każdorazowo  wpływać na zwiększenie ww. kosztu. 

Oprócz usług świadczonych w DDOMach, NZOZ WIMED realizował do 31.07.2022 r. wsparcie w ramach usług domowej opieki medycznej – pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej dla:

• 80 osób niesamodzielnych (48K, 32M),

• osób niesamodzielnych, które w ocenie skali poziomu samodzielności (skala Barthel) uzyskały 0-65 punktów (w pierwszej kolejności os. które uzyskały 0-40 pkt).

Według danych projektowych  stawka za wizytę pielęgniarki w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej wynosi 43 zł.

NZOZ WIMED prowadzi ciągły nabór zarówno do DDOM jak opieki domowej. Wszelkie informacje, w tym aktualną dostępność miejsc w ramach DDOM mogą Państwo uzyskać pod nr telefonów 605720806, 539363296 lub pod adresem email: ddom@wimed.info

Budżet projektu: 4 588 960,00
w tym środki UE: 3 900 616,00
Budżet Państwa: 229 448,00