Informacje o projekcie

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WIMED UL. DĘBOWA 21, 87-600 LIPNO na podstawie umowy UM_WR.433.1.173.2019 realizuje projekt pt. „Dzienny Dom Pomocy w Skępem”. Projekt jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych poprzez utworzenie domu pomocy w Skępem w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności dla 30 dzieci i młodzieży niesamodzielnych (18K, 12M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 30 osób z ich otoczenia w okresie do 28.02.2021 roku. W domu pomocy utworzono 15 miejsc opieki.

Projekt skierowany do:

1)osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym / 30 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami;

2)otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób pełniących obowiązki opiekuńcze / 30 osób.

W ramach projektu zaplanowano:

-Zad. 1 Utworzenie i bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Skępem;

-Zad. 2 Usługi wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej.

Główne produkty i rezultaty (wskaźniki kluczowe), które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:

-Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie / 30 osób;

-Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie / 30 osób;

-Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie / 30 osób;

-Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu / 15 miejsc;

-Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu / 15 miejsc.

Wartość projektu: 1 262 551,80 zł

Kwota dofinasowania pochodząca ze środków Unii Europejskiej: 1 073 169,03 zł i kwota dofinansowania z budżetu państwa 63 127,59 zł.

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast